Meeting na Katekista na Muyungan tan BibliAral Facilitators


Binmaley – 11 Nobiembre 2020. Agawa so sakey ya pantitipon na saray kabiangan na Katekista na Muyungan na Panangasi tan saray Coordinators da, Biblical Apostolate na Parokia tan saray mangilalaman na Parish Youth Ministry nen 7 Nobiembre 2020 ed Oscar V. Cruz Hall na parokia. Walay walomplo tan dwan akitipon.

Sikara di Fr. Anthony B. Layog tan Allan Morris T. Abuan so angiter na training tan workshop ed saray akitipon ya parish lay leaders.

Katekismo para Kumpirmasyon

Kasumpal na inpakatekismo ed saray ogugaw para say unaan ya pangako day masagradon komunyon, onsublay so katekismo para saray mangawat na sakraminto na kumpirmasyon. Ed saya, inpaliwawa nen Fr. Allan Morris T. Abuan so pamaakaran tan say katekismo ya ibangat ed sikara.

Para saray mangawat na sayan sakraminto, say ogaw et walaay mantaon na labindwa tan paatagey. Nepeg met ya saya et abinyagan la tan akapan-kompisar tan angako la na masagradon komunyon.

Nagawa so katekismo ed Muyungan na Panangasi, a singa say asumpal ya katekismo para First Communion. Saray katekista na Muyungan na Panangasi so manbangat ya kaibay atateng na saray ogugaw.

BibliAral

Sakey ya kabiayangan na pantitipon na saray Muyungan na Panangasi et say pangawat tan pamasipot na say Talintao na Madibinon Panangasi sinimba-simba. Sakey ya gawaen na saray kabiangan na muyungan so BibliAral.

Say BibliAral so sakey ya panuntonan na panangibiyang na Salita’y Dios. Saya et impaliwawa nen Fr. Anthony B. Layog ed saray akikasakey ed meeting. Nakadwa so panuntonan na BibliAral: Liwawa tan Linawa. Say “Liwawa” et nipaakar ed pakatalus ed say salita na Dios diad panamegley na pan-tepet ed saya abasa. Saray tepet tan ebat et manlapud saray bersikulon abasa: saraya et tepet na “Siopa”, “Anto”, “Iner”, “Kapigan” tan “Panon”. Say facilitator so mangipangulo ed sarayan tepet ya ebatan na saray kabiangan na muyungan.

Say kumadwan panuntonan et “Linawa”: say pandalepdep ed say mensahe na Dios a manlalapud say salita To; say linawa na Dios ya akoen tan tumboken. Ed saya, say facilitator so mantepet nipaakar ed say mensahe na Dios no sikara so walad kipapasen na saray  character na abasa. Say tepet na “Akin” so ebatan; tan saya ni so naebatan na agaw-agawad bilay. Sarayan gaw-gawa na parokia so makapantanguyor ed saray parokiano ya mas magmaliw ya dynamic  ya mananumbok na Katawan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.