Month: June 2020

0 commentsParish Updates

Mierkoles na Kumalabinsakey a Simba na Ordinarion Panaon

17 Hunio, Mierkoles na Kumalabinsakey a Simba na Ordinarion Panaon“Panangasi so labay ko, aliwan say bagat (Mateo 12,7)Anggman makana iray bagat tayod Katawan, say panangasi tan panangabagey so mas makanan gawaen tayod kipapasen na too. Saya so matalunggaring ya panangidayew ed Katawan. Anggapoy kakanaan na Simba no anggapoy panangasid kaparan totoo. Ed sayan agew, makabaliksan ….  Read More